Justitsministeriet

Bekendtgørelse om offentlige boksekampe

I medfør af § 23, stk. 1 og 3, i lov nr. 444 af 9. juni 2004 om politiets virksomhed, som ændret ved lov nr. 501 af 12. juni 2009, fastsættes:

Kapitel 1

Tilladelse til offentlige boksekampe

§ 1. Efter reglerne i denne bekendtgørelse kan politiet give tilladelse til afvikling af offentlige boksekampe.

Stk. 2. Offentlige boksekampe må ikke afvikles uden politiets tilladelse.

§ 2. Tilladelse efter § 1 gives af politidirektøren på det sted, hvor den offentlige boksekamp skal afvikles.

Stk. 2. Politidirektøren træffer afgørelse senest 4 uger efter, at ansøgningen og alle nødvendige oplysninger er modtaget.

Stk. 3. Fristen efter stk. 2 kan forlænges en gang, hvis det på grund af sagens karakter ikke er muligt at træffe afgørelse inden fristens udløb. Hvis fristen forlænges, gives ansøgeren inden udløbet af fristen efter stk. 2 meddelelse herom og om, hvornår der herefter senest træffes afgørelse. Det skal fremgå af meddelelsen, hvad begrundelsen er for forlængelsen og for den herved fastsatte frist.

Stk. 4. En overskridelse af 4 ugers fristen efter stk. 2 eller den forlængede frist efter stk. 3 medfører ikke, at ansøgeren kan anse tilladelsen for meddelt.

Stk. 5. Der skal hurtigst muligt efter modtagelsen af en ansøgning sendes en bekræftelse til ansøgeren på modtagelsen af ansøgningen. Bekræftelsen skal indeholde oplysninger om den i stk. 2 nævnte frist og om adgangen til at forlænge fristen efter stk. 3. Bekræftelsen skal endvidere indeholde en klagevejledning.

§ 3. Politiet kan i tilladelsen fastsætte vilkår for afviklingen af boksekampen.

§ 4. Hvis den offentlige boksekamp afvikles som led i erhvervsmæssig virksomhed, skal boksekampens tilskuere oplyses om, hvilken politidirektør der har kompetence til at meddele tilladelse til boksekampens afvikling.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte oplysning skal gives til eller gøres tilgængelig for tilskuerne inden boksekampens afvikling.

Stk. 3. Oplysningen gives eller gøres tilgængelig på den måde, som arrangøren af boksekampen finder mest egnet, f.eks. ved at oplysningen gøres tilgængelig ad elektronisk vej via en adresse oplyst af arrangøren, at oplysningen fremgår af informationsmateriale, som arrangøren har udleveret, eller, at oplysningen er tilgængelig der, hvor boksekampen afvikles.

§ 5. Kampen skal overværes af en læge, hvis forskrifter og påbud skal efterkommes. Lægen, der skal have tilladelse til selvstændigt virke som læge, godkendes af politiet efter indstilling fra arrangørerne eller forbundet, eventuelt efter at politiet har indhentet en udtalelse hos Sundhedsstyrelsen eller embedslægeinstitutionen. Lægens honorar betales af arrangørerne eller forbundet.

Stk. 2. Sundhedsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om stævnelægers pligter og beføjelser.

§ 6. Kampen må ikke finde sted, medmindre der for hver bokser fremlægges en startbog/licens med dertil hørende bilag ført i overensstemmelse med reglerne i kapitel 2. Dette gælder dog ikke boksere, der udøver boksevirksomhed i et andet EU-/EØS-land, eller andre udenlandske boksere, hvis de pågældende bokseres forbund ikke har indført en startbog eller anden tilsvarende dokumentation.

§ 7. Kampen skal kontrolleres og ledes af en kampleder, som har erklæret sig indforstået med at følge forskrifterne i kapitel 3.

§ 8. I kampe mellem amatørboksere skal deltagerne være fyldt 11 år.

Stk.2. I kampe, hvori boksere i alderen 11 til og med 16 år deltager, må der højst være 2 års aldersforskel mellem deltagerne.

Stk. 3. I kampe mellem professionelle boksere skal deltagerne være fyldt 18 år.

§ 9. Kampe må ikke finde sted mellem boksere af forskelligt køn eller boksere, hvis vægtforskel er større end vægtforskellen mellem øverste og nederste vægtgrænse for nogen af de klasser, som de pågældende boksere tilhører.

§ 10. Ingen bokser må deltage i mere end 1 kamp inden for samme døgn og højst 2 kampe inden for en uge. For deltagere i de årlige mesterskabsstævner kan Danmarks Bokse-Unions lokalunioner dog tillade, at en bokser ved de nævnte stævner deltager i indtil 3 kampe i løbet af en weekend. Bestemmelsen i 2. pkt. omfatter dog ikke boksere i alderen 11 til og med 16 år.

§ 11. Boksere i alderen 18 år og opefter må højst bokse 20 kampe i en sæson, bortset fra repræsentative kampe.

Stk. 2. Boksere i alderen 15 til og med 17 år må højst bokse 15 kampe i en sæson, bortset fra repræsentative kampe.

Stk. 3. Boksere i alderen 11 til og med 14 år må højst bokse 10 kampe i en sæson, inklusive repræsentative kampe.

§ 12. I kampe mellem amatørboksere i alderen 17 år og opefter må der højst bokses 4 omgange á 3 minutter eller 6 omgange á 2 minutter med et minuts pause mellem hver omgang.

Stk. 2. I kampe mellem amatørboksere i alderen 11 til og med 16 år må der højst bokses 3 omgange á 2 minutter med et minuts pause mellem hver omgang.

Stk. 3. I kampe mellem professionelle boksere må der højst bokses 12 omgange á 3 minutter med et minuts pause mellem hver omgang.

§ 13. Boksere, der vejer 67 kg eller derunder, skal benytte boksehandsker, der vejer mindst 8 ounces (227,2 g). Boksere, der vejer over 67 kg, skal benytte boksehandsker, der vejer mindst 10 ounces (283,5 g).

Stk. 2. Amatørboksere skal benytte individuelt tilpasset boksehjelm.

Stk. 3. Boksere skal benytte individuelt tilpasset tandbeskytter.

Stk. 4. Boksere skal anvende skridtbeskytter.

§ 14. Før en bokser kan debutere som professionel i en offentlig boksekamp, skal den pågældende gennemgå en MR-scanning af hjernen, en neurologisk eller neurokirurgisk speciallægeundersøgelse og en øjenlægeundersøgelse.

Stk. 2. Professionelle boksere skal efter debuten som professionel gennemgå de i stk. 1 nævnte undersøgelser, herunder en MR-scanning af hjernen, minimum hver 12. måned.

Stk. 3. De i stk. 1-2 nævnte undersøgelser, herunder MR-scanningen af hjernen, skal vurderes af en læge, der er udpeget af den pågældende boksers forbund, for at sikre, at resultaterne ikke viser tegn på misdannelse, sygdomme eller traumer. Denne læge skal have tilladelse til selvstændigt virke som læge.

Stk. 4. En professionel bokser kan af politiet meddeles dispensation fra de i stk. 2 nævnte undersøgelser, hvis vedkommende bokser erklærer ikke at have deltaget i boksekampe eller have sparret i løbet af de seneste 12 måneder. En professionel bokser må dog ikke deltage i en offentlig boksekamp, medmindre bokseren har gennemgået de i stk. 1 nævnte undersøgelser, herunder en MR-scanning af hjernen, inden for de seneste 12 måneder forud for boksekampen, og disse er vurderet af den i stk. 3 nævnte læge, for at sikre, at resultaterne ikke viser tegn på misdannelse, sygdomme eller traumer.

§ 15. Amatørboksere, der er fyldt 30 år eller har bokset 50 kampe, skal gennemgå en neurologisk eller neurokirurgisk speciallægeundersøgelse og en øjenlægeundersøgelse.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte undersøgelser skal herefter gentages efter hver 25. kamp, samt hvis bokseren taber en boksekamp på knock out.

Stk. 3. De i stk. 1 nævnte undersøgelser skal vurderes af en læge, der er udpeget af den pågældende boksers forbund, for at sikre, at resultaterne ikke viser tegn på misdannelse, sygdomme eller traumer. Denne læge skal have tilladelse til selvstændigt virke som læge.

§ 16. Kampe mellem boksere i alderen 11 til og med 16 år skal afgøres på point. Tælling er ikke tilladt i kampe mellem boksere i alderen 11 til og med 16 år. Standses en kamp før tid, gives sejren til den bokser, som førte i point, da kampen blev afbrudt. Dette gælder dog ikke, såfremt bokseren eller dennes sekundant opgiver, eller hvis kamplederen standser kampen på grund af en deltagers åbenbare underlegenhed eller ved diskvalifikation. I sådanne tilfælde gives sejren til modstanderen.

§ 17. Ringen, dvs. den indhegnede kampplads, skal være sikkert og forsvarligt konstrueret og indrettet af hensyn til boksernes sikkerhed, herunder navnlig for så vidt angår ringens størrelse, antal og højde af tove samt underlaget, der skal være skridsikkert og stødabsorberende.

Kapitel 2

Udstedelse af startbøger/licens til brug ved konkurrenceboksning

§ 18. Ingen bokser må deltage i konkurrenceboksning uden at fremlægge en gyldig startbog/licens med dertil hørende bilag, jf. dog § 6. Startbogen/licensen, der skal være forsynet med et fotografi af bokseren, udstedes af henholdsvis Danmarks Bokse-Union (bokseforbundet eller eventuelt af lokalunionen) og Dansk Professionelt Bokse-Forbund eller Danish Boxing Association. Oplysning om udfaldet af en forudgående lægeundersøgelse, herunder specificeret oplysning om forhold af betydning for bedømmelsen af bokserens sundhedsmæssige egnethed til konkurrenceboksning, skal fremgå af startbogen/licensen eller de dertil hørende bilag.

Stk. 2. Startbogen/licensen eller de dertil hørende bilag skal indeholde oplysninger om udfaldet af de i § 14 eller § 15 nævnte undersøgelser.

Stk. 3. Bokseforbundet, for Danmarks Bokse-Unions vedkommende efter indstilling fra sin rådgivende læge, kan nægte at udstede eller godkende startbog/licens til en bokser, hvis bokseren skønnes at udsætte sig selv for en særlig risiko ved at bokse.

§ 19. Startbogen/licensen eller de dertil hørende bilag skal indeholde notater om tidspunkt og sted for alle bokserens kampe samt om udfaldet af disse. Endvidere skal startbogen/licensen eller de dertil hørende bilag indeholde oplysning om eventuelle karantæner og om lægens mulige anmærkninger.

§ 20. Startbogen/licensen skal godkendes hvert år. Startbogen/licensen kan ikke godkendes, hvis betingelserne om de i § 14 eller § 15 nævnte undersøgelser ikke er overholdt.

§ 21. Danmarks Bokse-Union skal på grundlag af startbøgerne føre et centralt register over alle kampboksere. I dette register skal også optages oplysninger om karantæner m.v. ifølge de stævneskemaer, som umiddelbart efter hvert stævnes afholdelse skal indsendes til forbundet.

§ 22. Startbogen/licensen eller de dertil hørende bilag skal indeholde en af Sundhedsstyrelsen udfærdiget oversigt over de særlige risici ved boksningen, herunder en advarsel om, at overtrædelse af de lægelige karantænebestemmelser medfører betydelig risiko for varige skader.

Kapitel 3

Kamplederens opgaver

§ 23. Kamplederen eller supervisoren skal påse, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse og de vilkår, som politiet har stillet for afholdelse af stævnet, er opfyldt.

§ 24. Kamplederen eller supervisoren skal i tilfælde, hvor en bokser ikke tidligere har deltaget i konkurrencekampe sikre sig, at bokseren har modtaget mindst 4 måneders forudgående bokseundervisning. Oplysning herom skal fremgå af startbogen. Såfremt dette ikke er tilfældet, skal kamplederen eller supervisoren nedlægge forbud mod, at den pågældende deltager i kampen.

§ 25. Kamplederen eller supervisoren skal være opmærksom på, om der foreligger doping hos nogen af de boksere, som er anmeldt til stævnet. Får kamplederen eller supervisoren mistanke herom, skal kamplederen eller supervisoren henlede stævnelægens opmærksomhed på forholdet.

§ 26. Kamplederen skal i tilfælde, hvor en bokser ikke tidligere har deltaget i konkurrencekampe, være særlig opmærksom på bokserens tekniske færdighed. Såfremt denne er åbenbar utilstrækkelig, skal kamplederen standse kampen og idømme bokseren »teknisk karantæne« i indtil 4 måneder. En sådan karantæne udelukker bokseren fra deltagelse i nyt stævne i tiden indtil karantænefristens udløb, men medfører ikke udelukkelse fra træning.

§ 27. Kamplederen eller supervisoren skal i øvrigt iagttage følgende regler for karantænepålæg under kampe:

1) En bokser, som er slået ud eller har fået en hård medfart, skal pålægges en karantæne af mindst 4 ugers varighed. Ved hård medfart forstås, at bokseren som følge af gentagne hårde stød mod hovedet virker omtåget (»groggy«) eller på anden måde medtaget, selv om disse stød ikke har medført egentlig bevidstløshed.

2) Såfremt en bokser har modtaget 2 karantænepålæg inden for en periode på 3 måneder, kan bokseren ikke få tilladelse til at bokse før 3 måneder efter udløbet af den anden karantæne.

3) Såfremt en bokser har modtaget 3 karantænepålæg inden for en periode af et år, kan bokseren ikke få tilladelse til at bokse før et år efter idømmelsen af den tredje karantæne.

Stk. 2. Karantænepålægget omfatter i de ovennævnte tilfælde deltagelse i såvel konkurrenceboksning som sparring i forbindelse med træning og lignende.

§ 28. Kamplederen skal følge stævnelægens anvisninger. Stævnelægen har en selvstændig beføjelse til at forlange en kamp standset, ligesom stævnelægen kan idømme karantæne.

Kapitel 4

Straffebestemmelser

§ 29. Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning straffes med bøde den arrangør, som overtræder § 1, stk. 2, § 4, § 5, stk. 1, 1. pkt., § 6, § 8, stk. 3, eller vilkår fastsat i medfør af § 3. På samme måde straffes den kampleder, som overtræder § 6, §§ 23 – 28, eller vilkår fastsat i medfør af § 3, den supervisor, som overtræder § 6, §§ 23-25, § 27, eller vilkår fastsat i medfør af § 3, samt den bokser, som overtræder § 8, stk. 3.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 5

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 30. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. marts 2011 og har virkning for offentlige boksekampe, som afvikles efter dette tidspunkt.

Stk. 2. Tilladelser til offentlige boksekampe, som er meddelt før den 15. marts 2011 efter de hidtil gældende regler, men hvor boksekampen skal afvikles efter dette tidspunkt, er fortsat gældende, dog senest til den 15. september 2011.

Stk. 3. Reglerne i § 14 og § 15 gælder ikke for de i stk. 2 nævnte boksekampe.

Stk. 4. Bekendtgørelse nr. 497 af 17. juni 2005 om offentlige boksekampe ophæves.

Justitsministeriet, den 5. marts 2011

Lars Barfoed

/ Cristina Angela Gulisano

Link til Retsinformation

Tilbage til –  Organisation